Tekiz list

  • Iýmit ýagy siňdiriji kagyz

    Iýmit ýagy siňdiriji kagyz

    “Beite” iýmit ýagyny siňdiriji kagyzlar, iýmit üçin howpsuz päk gyz agaçdan (floresan aklaýjy serişdesiz) berk öndürilýär.Bu materiallar bir gezek ulanylýar we halaýan tagamlaryňyzdan artykmaç ýagy asyl tagamyny üýtgetmän aýyrmak üçin ýeterlikdir.Bişirilen iýmit (gowrulan iýmit ýaly), ýagdan ýagy derrew iýmitden çykarmak üçin ýagy siňdirýän kagyzy ulanyň.Artykmaç ýag kabul etmegiň öňüni alyp, durmuşyňyzy sagdynlaşdyryp biler.

  • täze we ýag süzgüçli paepr

    täze we ýag süzgüçli paepr

    Täze kagyz / ýag süzgüçli kagyz adaty kagyz polotensalaryndan has uly we galyň, suwuň we ýagyň siňdirilişine has gowy we azyk materiallaryndan suwy we ýagy göni siňdirip biler.Mysal üçin, balygy gowurmazdan ozal, gowrulanda ýag partlamasy bolmazlygy üçin, balygyň üstündäki we gazanyň içindäki suwy siňdirmek üçin aşhana kagyzlaryny ulanyň.Et eredilende gan dökülýär, şonuň üçin ony iýmit kagyzy bilen guratmak iýmitiň täzeligini we arassaçylygyny üpjün edip biler.Mundan başga-da, miweleri we gök önümleri holodilnikde goýmazdan ozal täze sorujy kagyzy gaplamak, soňra bolsa täze saklaýan halta salmak iýmitiň has uzak saklanmagyna sebäp bolup biler.Oilag siňdirilişi barada aýdylanda, gowrulan iýmitleri gazandan çykandan soň aşhana kagyzyna goýuň, aşhana kagyzy artykmaç ýagy siňdirip biler, bu bolsa az ýagly we sagdyn bolar.