Arassa otag

 • Alýumin garyndysy silikon arassalaýjy rolik

  Alýumin garyndysy silikon arassalaýjy rolik

  Alýumin garyndysy silikon arassalaýjyrolik, ýelmeýän tozan rolik we tozany aýyrmak rolikleri hökmünde hem bellidir,silikonrolik, öz-özüne ýelmeýän önümler bilen kremniý rezin çig maldan ýasalýar.Smoothumşak ýer ,,ýerüsti granulary2um-dan azÖnüm saç, dander, tozan we beýleki hapalary netijeli ýapyşyp biler we hapalary ýelmeýän kagyzlara aňsatlyk bilen geçirip biler.(DCR-PAD).Şeýlelik bilen, öz-özüňiýelimsilikonyň uzak wagtlap kepillendirilip bilner.Dürli ýapyşyk görnüşleri bar.

 • Sary sungat kagyzy DCR PAD

  Sary sungat kagyzy DCR PAD

  Sary sungat kagyzy DCR-PADkombinasiýasy bilen ýasalýarakril ýelimörtülensary sungat kagyzy.Bu esasan silikon rolikdäki tozany ýa-da bölejigi arassalamakda ulanylýar, saklasilikon rolikli we ýelmeşýän ruçkanyň gaýtadan ulanylmagyny üpjün etmek üçin iş şertlerinde arassalaýjy rolik.

 • ak nokatlar dokalan däl süpürgiçler

  ak nokatlar dokalan däl süpürgiçler

  Eredilen dokalmadyk dokalmalar ýörite ISO 4 we has ýokary arassa otaglar üçin niýetlenendir we arassa otaglar, lukmançylyk enjamlary öndürmek ýa-da biotehnologiýa ýaly berk şertler üçin amatlydyr.Üýtgeşik ýerüsti gurluşy has gowy siňdirilişine eýe we dermanhana, ýokary tehnologiýa, biotehnologiýa we lukmançylyk enjamlary ýaly möhüm meseleleri talap edýän pudaklar üçin örän amatlydyr.

 • Garga aýaklarynyň nagşy eredilen süpürgiçler

  Garga aýaklarynyň nagşy eredilen süpürgiçler

  “Meltblown Polipropilen” ýokary tehnologiýaly materialdan ýasalan bu ýag tegmillerini, suwy we dürli erginleri süpürmek üçin ulanylyp bilner.Süpürenden soň lint goýmaň;Arassa suwda ýuwup, gaýtadan ulanyp bolýar.Material berk we çygly güýje eýe;Solvent bilen ulanyp bolýar;

 • Erik gülleri ereýär

  Erik gülleri ereýär

  “Meltblown Polipropilen” ýokary tehnologiýaly materialdan ýasalan bu ýag tegmillerini, suwy we dürli erginleri süpürmek üçin ulanylyp bilner.Süpürenden soň lint goýmaň;Arassa suwda ýuwup, gaýtadan ulanyp bolýar.Material berk we çygly güýje eýe;Solvent bilen ulanyp bolýar;

 • Gabyk nagşy ereýän süpürgiçler

  Gabyk nagşy ereýän süpürgiçler

  “Meltblown Polipropilen” ýokary tehnologiýaly materialdan ýasalan bu ýag tegmillerini, suwy we dürli erginleri süpürmek üçin ulanylyp bilner.Süpürenden soň lint goýmaň;Arassa suwda ýuwup, gaýtadan ulanyp bolýar.Material berk we çygly güýje eýe;Solvent bilen ulanyp bolýar;

 • Silikon arassalaýjy rolik

  Silikon arassalaýjy rolik

  Silikon rolik, silikonyň we esasy çig malyň reaksiýasyndan ýasalan öz-özüne ýelmeýän tozany aýyrmak önümidir.Surfaceer aýna ýaly tekiz, göwrümi ýeňil we bölejikleriň ululygy 2um-dan az.

 • Barmak pişikleri

  Barmak pişikleri

  Anti-statik barmak örtügi anti-statik kauçukdan we lateksden ýasalýar.Statik elektrik togunyň öňüni alyp bilýän silikon ýagy we ammiak birleşmeleri ýok.Cleanörite arassalaýyş bejergisi ionlaryň, galyndylaryň, tozanyň we beýleki hapalaýjy maddalaryň mukdaryny azaldar.Statiki duýgur komponentleri işlemek üçin, tozan arassalamak, arassa otag üçin amatly statiki elektrik öndürilişine berk gözegçilik ediň.

 • Arassa kagyz

  Arassa kagyz

  Arassa kagyz, bölejikleriň, ion birleşmeleriniň we statiki elektrik energiýasynyň ýüze çykmagyny azaltmak üçin döredilen ýörite bejerilen kagyz.

  Icarymgeçirijiler we ýokary tehnologiýaly elektron enjamlary öndürilýän arassa otagda ulanylýar.

 • Arassa otag poliester we köpük kellesi

  Arassa otag poliester we köpük kellesi

  Arassa otag Swab, silikon, amid ýa-da organiki hapalanmalardan azat iki gatly poliester matadan gurlupdyr.
  phalat efirleri.
  Mata tutawaç bilen termiki taýdan baglanyşdyrylýar, şeýlelik bilen hapalaýjy ýelim ýa-da örtükleriň ulanylmagyny aradan aýyrýar.

 • Senagat pagta süýümleri

  Senagat pagta süýümleri

  Arassalaýjy pagta süpürgiçleri, tozansyz pagta süýümleri, filament pagtadan ýasalan arassa pagta süýümleri, dürli pudaklarda takyk önümleri süpürmek we arassalamak üçin ulanylýar.Hapalaýjylary ýok edip, önümçilik prosesiniň aýratyn gurşawynda arassa saklap biler (mata süpürip bolmaz).Süpürenden soň az himiki galyndy.

 • Arassa otag depderçesi

  Arassa otag depderçesi

  Arassa otag depderçesi Pes ionly hapalanma we pes bölejik we süýüm öndürýän ýörite tozansyz kagyzdan ýasaldy. Bu gaýtadan işlenip bilinýän we ekologiýa taýdan arassa depder. Notebookyň hatary ýörite syýa bilen çap edilýär. Şeýle hem ýazuwda köp sanly gabat gelýär. ýuwmazdan. Inçe tozan, syýa siňdiriş kuwwatyny ep-esli azaldyň.Baglaýjy arassalaýjy depderiň deşiklerinden emele gelen tozany iň pes derejä çenli azaldyp biler.

12Indiki>>> Sahypa 1/2