Specialörite kagyz

 • Çeýe gaplamak üçin biodegrirlenip bilinýän kagyz halta

  Çeýe gaplamak üçin biodegrirlenip bilinýän kagyz halta

  Belli bir usula laýyklykda agaç pulpasy bilen birleşmek üçin güýçlendiriji materiallardan peýdalanyp, daşky gurşaw taýdan arassa, biodegrirlenip bilinýän täze stili beite (Çig material: 90% agaç süýümi + 10% ösümlik süýümi) Ekologiýa taýdan arassa.
  Ultra pes lint bilen aşa ýokary ýyrtyk garşylygy, dartyş güýji we ýokary siňdirişi hödürleýär.
  Önümiň ýüzüni gorap biler (dyzsyz) we şol bir wagtyň özünde önümi arassa saklap, tozan girmegini azaldyp biler.

 • Linsiz zaýalanýan ECO kagyzy

  Linsiz zaýalanýan ECO kagyzy

  Specialörite linsiz kagyz, işleýän kagyzy güýçlendirmek maksadyna ýetmek üçin belli bir usul bilen kagyz bilen birleşmek üçin güýçlendiriji materiallary ulanýar.Örän ýokary ýyrtyk garşylygy, dartyş güýji we ýokary siňdirişi bar.Ultra pes lint.

 • Öý enjamlaryny gaplamak üçin sumka

  Öý enjamlaryny gaplamak üçin sumka

  Tozsyz ýörite kagyzymyz, işleýän kagyzy güýçlendirmek maksadyna ýetmek üçin belli bir usul bilen kagyz bilen birleşmek üçin güýçlendiriji materiallary ulanýar.Örän ýokary ýyrtyk garşylygy, dartyş güýji we ýokary siňdirişi bar.Ultra pes lint.

 • Daşky gurşawy goramak kagyz sumkasy

  Daşky gurşawy goramak kagyz sumkasy

  Çap edilip bilinýän, 100% gaýtadan ulanylýan söwda we sowgat / sowgat sumkalary, plastmassa mugt, ekologiýa taýdan arassa, bio zaýalanýan haltalar.Softumşak we geýip bolýan mata, amatly we çydamly, kagyz halta

 • Iýmit silikon ýag kagyzy

  Iýmit silikon ýag kagyzy

  Oilag siňdiriji kagyz. Iýmit silikon ýag kagyzy

  Oilag siňdiriji kagyz we Iýmit Silikon ýag kagyzy, ýokary temperatura garşylygy, çyglylyga garşylygy, ýag garşylygy aýratynlyklary bilen köplenç ulanylýan çörek kagyzy we iýmit gaplaýyş kagyzy.Silikon ýag kagyzynyň ulanylmagy iýmitiň taýýar iýmitlere ýapyşmagynyň we has owadan görünmeginiň öňüni alyp biler.

  Material: ýokary aç-açanlyk, güýç, tekizlik, ýag garşylygy bilen berk iýmit standart önümçilik prosesi arkaly öndürilen ýokary hilli çig agaç pulpasyndan ýasalan

  Agramy: 22G.32G.40G.45G.60G

 • Wafli kagyz lintsiz wafli kagyzy

  Wafli kagyz lintsiz wafli kagyzy

  Wafli kagyzyna anti-statiki ýygnamak kagyzy, kremniý wafli kagyzy, ýarymgeçiriji wafli gutusynda bufer pad, gün wafli bufer pad, ýarymgeçiriji wafli gutyndaky pad, PCB buferi, geçiriji spacer, anti-statik wafli spacer, geçiriji wafer spacer, tegelek diýilýär wafli spacer we wafli kwadrat, şeýle hem ýerüsti bejeriş prosesine görä anti-statik nagyşly wafli pad diýilýär.Bu önüm gyzgyn basyş, nagyş we di ... arkaly hemişelik geçiriji ýa-da antistatiki film materiallaryndan ýasalýar ...
 • Pese garşy VCI kagyzy

  Pese garşy VCI kagyzy

  VCIwirusa garşy kagyz ýörite amal bilen arassalanýar.Çäklendirilen giňişlikde, kagyzdaky VCI antirust gaz faktoryny adaty temperaturada we basyşda ulaldyp başlaýar we wirusa garşy obýektiň üstüne ýaýraýar we bir molekulanyň galyňlygy bilen dykyz gorag film gatlagyny emele getirýär. , şeýlelik bilen wirusa garşy maksadyna ýetmek.

 • Iýmit ýagy siňdiriji kagyz

  Iýmit ýagy siňdiriji kagyz

  “Beite” iýmit ýagyny siňdiriji kagyzlar, iýmit üçin howpsuz päk gyz agaçdan (floresan aklaýjy serişdesiz) berk öndürilýär.Bu materiallar bir gezek ulanylýar we halaýan tagamlaryňyzdan artykmaç ýagy asyl tagamyny üýtgetmän aýyrmak üçin ýeterlikdir.Bişirilen iýmit (gowrulan iýmit ýaly), ýagdan ýagy derrew iýmitden çykarmak üçin ýagy siňdirýän kagyzy ulanyň.Artykmaç ýag kabul etmegiň öňüni alyp, durmuşyňyzy sagdynlaşdyryp biler.

 • täze we ýag süzgüçli paepr

  täze we ýag süzgüçli paepr

  Täze kagyz / ýag süzgüçli kagyz adaty kagyz polotensalaryndan has uly we galyň, suwuň we ýagyň siňdirilişine has gowy we azyk materiallaryndan suwy we ýagy göni siňdirip biler.Mysal üçin, balygy gowurmazdan ozal, gowrulanda ýag partlamasy bolmazlygy üçin, balygyň üstündäki we gazanyň içindäki suwy siňdirmek üçin aşhana kagyzlaryny ulanyň.Et eredilende gan dökülýär, şonuň üçin ony iýmit kagyzy bilen guratmak iýmitiň täzeligini we arassaçylygyny üpjün edip biler.Mundan başga-da, miweleri we gök önümleri holodilnikde goýmazdan ozal täze sorujy kagyzy gaplamak, soňra bolsa täze saklaýan halta salmak iýmitiň has uzak saklanmagyna sebäp bolup biler.Oilag siňdirilişi barada aýdylanda, gowrulan iýmitleri gazandan çykandan soň aşhana kagyzyna goýuň, aşhana kagyzy artykmaç ýagy siňdirip biler, bu bolsa az ýagly we sagdyn bolar.

 • Ak mumdan örtük

  Ak mumdan örtük

  Ak iýmit derejesi iki taraplaýyn ýa-da bir taraply mumdan ýasalan örtük , ýelmeşme garşy we ş.m. omöriteleşdirilen ululyk we gaplama Senagat ulanylyşy: iýmit Ulanylyşy: burger, fransuz gowurmasy, skones, rulon we ýagly ýagdaýda saklamak isleýän beýleki tagamlaryňyz ýaly ýagly iýmitlere laýyk gelýär.Örtük: Örtük örtük materialy: mumy örtük ýüzügi ...
 • iýmit gaplamak üçin çap edilen mum kagyzy

  iýmit gaplamak üçin çap edilen mum kagyzy

  Iýmit gaplamak üçin çap edilen mum kagyzy Iýmit gaplamak üçin çap edilen mum kagyzymyz, suw geçirmeýän, ýag geçirmeýän we çyglylyga garşy ajaýyp aýratynlyklara eýe bolan iki taraplaýyn iýmit mumy örtügine eýedir.60 gradusdan pes mikrotolkunly peçde ulanylyp bilner.Önümçilik prosesi halkara ülňülerine doly laýyk gelýär.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda 1 ~ 6 görnüşli çap reňkini berip biler.Ajaýyp hili sebäpli miweleri, gök önümleri, süýjüleri we ş.m. gaplamak üçin giňden ulanylýar ...
 • Kükürtsiz kagyz

  Kükürtsiz kagyz

  Kükürtsiz kagyz, howadaky kümüş bilen kükürdiň arasyndaky himiki reaksiýanyň öňüni almak üçin, elektron tagtasynyň öndürijilerinde PCB kümüşlemek prosesinde ulanylýan ýörite gaplama kagyzy.Onuň wezipesi, elektroplatirleýji önümlerdäki kümüş bilen howadaky kükürdiň arasyndaky himiki reaksiýadan gaça durmak, önümler sary öwrüler we oňaýsyz täsir eder.Önüm gutaransoň, önümi gysga wagtda gaplamak üçin kükürtsiz kagyzy ulanyň we önüme degeniňizde kükürtsiz ellik geýiň we elektrik bilen örtülen ýere degmäň.