Arassa kagyz

Gysga düşündiriş:

Arassa kagyz, bölejikleriň, ion birleşmeleriniň we statiki elektrik togunyň döremegini azaltmak üçin ýörite işlenip taýýarlanan kagyzdyr.

Icarymgeçirijiler we ýokary tehnologiýaly elektron enjamlary öndürilýän arassa otagda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arassa kagyz, bölejikleriň, ion birleşmeleriniň we statiki elektrik togunyň döremegini azaltmak üçin ýörite işlenip taýýarlanan kagyzdyr.
Icarymgeçirijiler we ýokary tehnologiýaly elektron enjamlary öndürilýän arassa otagda ulanylýar.

KM arassalaýyş çaphana kagyzlary esasan polimerizasiýa prosesi bilen ýazmak we çap etmek üçin niýetlenendirssüýümler we bölejikler arassa kagyz bilen berk baglanyşykly bolup, statiki elektrik toguny azaldyp biler.Biz agyzlykarassa kagyzyň reňkleri we ululyklary.Olar depderler, arassa çap kagyzy we kagyz ýazmak üçin ulanylyp bilner.

2
7

Önümiň ady: Arassa kagyz

Material: Agaç pulpa

Ölçegi: A3 / A4 / A5 ýa-da ýöriteleşdirilen ululyk

Reňk: Reňkli, Ak, Asman Gök, Açyk Mawy, Açyk Sary we ş.m.

Agramy: 72 / 80GSM

Gaplamak

A3 250 sany / sumka, 5 halta / CTN;

A4 250 sany / sumka, 10 halta / CTN;

A5 250 sany / sumka, 20 halta / CTN;

Aýratynlyklary

Daşky gurşawdostlukly süýüm materialy, Ultralow bölejik öndürmek

• Ultralowex-traktablehimiki maddalar

• Ultralowmetalion düzümi

• brightokary ýagtylyk

• opokary açyklyk

• earokary ýyrtyk we dartyş güýji, inedördül metrde 50 litr güýji

• atylylyga çydamly, arassa otag kagyzy 121 gradus 40 minutda awtoklaw edilip bilner.

• Islendik syýa ulgamy bilen diýen ýaly gabat gelýär

• 100-nji synp arassa otagda gaplanan gaýtadan işlenen we goşa halta

1. Kagyzyň üstünde ýörite bejergi, tozany azaltmak.Arassa otagda ýazmak, çap etmek we surat göçürmek üçin ýörite işlenip düzüldi.

2. Polimerizasiýa prosesi arkaly süýümli lint we bölejikler liste ýeňil baglanýar

3. Elektro-statiki gurluşy peseltmek we göçürijiniň galyndy derejesini azaltmak

4. Wakuum gaplandy

5.Gaýtadan ulanylýan we daşky gurşawa zyýanly kagyz

6. earokary ýyrtyk we dartyş güýji, düşnükli ýazmak

7. Lazer çap etmek we fotokopiýa etmek üçin ajaýyp ýylylyga garşylyk materialy

Goýmalar

Ösen elektron enjamlaryny öndürmek liniýalarynda, arassa otaglarda, synag laboratoriýalarynda, derman önümçilik liniýalarynda we ş.m.

Göçürme kagyzy, adaty iş sahypalary we iş depderçeleri, printer kagyzy, depderler, çyzuw kagyzy we ş.m. ýaly ofis esbaplary.

Islendik printer we fotokopiýa üçin arassa otagda giňden ulanylýar.Göçürmek, çap etmek üçin ulanylýan arassa otag (adaty çap, çap formaty), ýazylan ýazgylary we kartoçkany ulanmagyň prosesi.

Wafli, fotowoltaik modullary we ýarymgeçiriji önümleri saklamak üçin ulanylýan arassa otaglar;zarbalary siňdirmek üçinem

10 11 12


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň