Önümler

 • Gyssagly döküji toplum

  Gyssagly döküji toplum

  Awariýa ýüze çykan halatynda syzmak toplumy iň gowy jedeliňizdir.Gyssagly ýagdaýda ulanmak aňsat.

  Partshli bölekler ýa-da mukdarlar talaplaryňyza görä sargyt edilip bilner.

  Tank ýük awtoulaglary, ýangyç guýulýan stansiýalar, ussahanalar, ammarlar we ş.m. ýaly syzyp bilýän islendik ýer üçin amatly.

 • Univershliumumy siňdirijiler

  Univershliumumy siňdirijiler

  Univershliumumy siňdirijiler ýag we umumy himiki maddalar ýaly köp mukdarda suwuklygy siňdirip biler.

  Daşky gurşawy goramak üçin amatly we adsorbent önümleriniň esasy çig malydyr.

  Onuň ajaýyp sorbent häsiýetleri, enjamlary abatlamak, abatlamak we iş gurşawyndaky islendik suwuklygy siňdirip biler.

 • Çeýe gaplamak üçin biodegrirlenip bilinýän kagyz halta

  Çeýe gaplamak üçin biodegrirlenip bilinýän kagyz halta

  Belli bir usul boýunça agaç pulpasy bilen birleşdirmek üçin güýçlendiriji materiallardan peýdalanyp, ekologiýa taýdan arassa tozansyz kagyz, täze stil (Çig mal: 90% agaç süýümi + 10% ösümlik süýümi) ekologiýa taýdan arassa.
  Ultra pes lint bilen aşa ýokary ýyrtyk garşylygy, dartyş güýji we ýokary siňdirişi hödürleýär.
  Önümiň ýüzüni gorap biler (dyzsyz) we şol bir wagtyň özünde önümi arassa saklap, tozanyň girmegini azaldyp biler.

 • Alýumin garyndysy silikon arassalaýjy rolik

  Alýumin garyndysy silikon arassalaýjy rolik

  Alýumin garyndysy silikon arassalaýjyrolik, ýelmeýän tozan rolik we tozany aýyrmak rolikleri hökmünde hem bellidir,silikonrolik, öz-özüne ýelmeýän önümler bilen kremniý rezin çig maldan ýasalýar.Smoothumşak ýer ,,ýerüsti granulary2um-dan azÖnüm saç, dander, tozan we beýleki hapalary netijeli ýapyşyp biler we hapalary ýelmeýän kagyzlara aňsatlyk bilen geçirip biler.(DCR-PAD).Şeýlelik bilen, öz-özüňiýelimsilikonyň uzak wagtlap kepillendirilip bilner.Dürli ýapyşyk görnüşleri bar.

 • Sary sungat kagyzy DCR PAD

  Sary sungat kagyzy DCR PAD

  Sary sungat kagyzy DCR-PADkombinasiýasy bilen ýasalýarakril ýelimörtülensary sungat kagyzy.Bu esasan silikon rolikdäki tozany ýa-da bölejigi arassalamakda ulanylýar, saklasilikon rolikli we ýelmeşýän ruçkanyň gaýtadan ulanylmagyny üpjün etmek üçin iş şertlerinde arassalaýjy rolik.

 • Himiki sorujylar pad

  Himiki sorujylar pad

  Himiki sorujylar dürli himiki suwuklyklary we poslaýjy suwuklyklary siňdirip biler, himiki dökülmeleri netijeli we çalt gözegçilikde saklap, arassalap biler, himiki dökülmeler sebäpli dörän zyýany azaldyp biler, işçileriň howply maddalara täsirini azaldyp biler we şahsy howpsuzlygy üpjün edip biler.

 • PP materialy SMT galam süpürgiç

  PP materialy SMT galam süpürgiç

  PP polatdan süpürýän kagyz polipropilenden çig mal hökmünde ýasalýar, polipropilen eredilen tehnologiýadan soň polipropilen egrilen dokalmadyk dokalýan polotropilen bilen birleşdirilýär, bu elektron pudagynda zynjyr tagtalarynyň SMT çap edilmegi üçin ýörite ulanylýan ýokary derejeli süpüriji mata.Çaphananyň polat toruna we zynjyr tagtalaryna berkidilen artykmaç lehim pastasyny we gyzyl ýelimleri netijeli aýyryp biler we zynjyr tagtalaryny tegmilsiz saklap biler, şeýlelik bilen ret etmegiň derejesini peseldip, önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini netijeli ýokarlandyryp biler.

 • Bir gezek ulanylýan ýalta eşik

  Bir gezek ulanylýan ýalta eşik

  Bir gezek ulanylýan ýalta eşik, dokalan mata tehnologiýasyny kabul edýän we floresan aklaýjy serişdäni we zyýanly maddalary goşmaýan köpugurly arassalaýjy mata.Theer ýüzündäki adaty mata meňzeýär we suwdan geçenden soň arassalaýjy gap-gaç hökmünde ulanylyp bilner.Arassa, arassa we ulanmak üçin amatly.Bir gezek ulanylýan ýalta eşik, mebelleri arassalamak, aşhanany arassalamak, stollary we oturgyçlary süpürmek we ş.m. durmuşdaky ähli tegmilleri arassalamak üçin ulanylyp bilner. Bu amaly gap-gaç.

   

 • Sygyr süpürgiçleri

  Sygyr süpürgiçleri

  Sygyr süýdüni süpürmek, tygşytly, arassa, hil taýdan durnukly we güýçli siňdiriş aýratynlyklaryna eýe, obýektleriň üstüne zeper ýetmeýän we lint ýok uzyn süýümli agaç süýüminden ýasalýar.Adaty süpürgiç mata bilen deňeşdirilende, süýt sygyrlary üçin süpürýän kagyz bir gezek ulanylýar, bu bakteriýalaryň täzelenmeginiň öňüni alýar we arassa we arassa.

 • Jumbo roll perforasiýa eredilen süpürgiçler

  Jumbo roll perforasiýa eredilen süpürgiçler

  “Meltblown Polipropilen” ýokary tehnologiýaly materialdan ýasalan bu ýag tegmillerini, suwy we dürli erginleri süpürmek üçin ulanylyp bilner.Süpürenden soň lint goýmaň;Arassa suwda ýuwup, gaýtadan ulanyp bolýar.Material berk we çygly güýje eýe;Solvent bilen ulanyp bolýar;

 • 0609 ýaşyl halta Arassa otag süpürgiç

  0609 ýaşyl halta Arassa otag süpürgiç

  0609 linsiz kagyz 55% sellýuloza (agaç pulpa) we 45% poliester süýümi (dokalan däl) garyndydyr.Bu kompozisiýa ýokary suwuklygyň siňdirilmeginiň we pes lint zyňylmagynyň täsirini getirýär.Takyk komponentleri we gurallary süpürmek we tozansyz otaglarda suwuklygyň dökülmegine gözegçilik etmek üçin amatly iki taraplaýyn ýokary dartyş güýji bar.

 • 0609 gök halta Arassalaýjy süpürgiç

  0609 gök halta Arassalaýjy süpürgiç

  0609 linsiz kagyz 55% sellýuloza (agaç pulpa) we 45% poliester süýümi (dokalan däl) garyndydyr.Bu kompozisiýa ýokary suwuklygyň siňdirilmeginiň we pes lint zyňylmagynyň täsirini getirýär.Takyk komponentleri we gurallary süpürmek we tozansyz otaglarda suwuklygyň dökülmegine gözegçilik etmek üçin amatly iki taraplaýyn ýokary dartyş güýji bar.

123456Indiki>>> Sahypa 1/6