DÖB we arassa otag

 • Alýumin garyndysy silikon arassalaýjy rolik

  Alýumin garyndysy silikon arassalaýjy rolik

  Alýumin garyndysy silikon arassalaýjyrolik, ýelmeýän tozan rolik we tozany aýyrmak rolikleri hökmünde hem bellidir,silikonrolik, öz-özüne ýelmeýän önümler bilen kremniý rezin çig maldan ýasalýar.Smoothumşak ýer ,,ýerüsti granulary2um-dan azÖnüm saç, dander, tozan we beýleki hapalary netijeli ýapyşyp biler we hapalary ýelmeýän kagyzlara aňsatlyk bilen geçirip biler.(DCR-PAD).Şeýlelik bilen, öz-özüňiýelimsilikonyň uzak wagtlap kepillendirilip bilner.Dürli ýapyşyk görnüşleri bar.

 • Sary sungat kagyzy DCR PAD

  Sary sungat kagyzy DCR PAD

  Sary sungat kagyzy DCR-PADkombinasiýasy bilen ýasalýarakril ýelimörtülensary sungat kagyzy.Bu esasan silikon rolikdäki tozany ýa-da bölejigi arassalamakda ulanylýar, saklasilikon rolikli we ýelmeşýän ruçkanyň gaýtadan ulanylmagyny üpjün etmek üçin iş şertlerinde arassalaýjy rolik.

 • Himiki sorujylar pad

  Himiki sorujylar pad

  Himiki sorujylar dürli himiki suwuklyklary we poslaýjy suwuklyklary siňdirip biler, himiki dökülmeleri netijeli we çalt gözegçilikde saklap, arassalap biler, himiki dökülmeler sebäpli dörän zyýany azaldyp biler, işçileriň howply maddalara täsirini azaldyp biler we şahsy howpsuzlygy üpjün edip biler.

 • Nebit siňdirijileri

  Nebit siňdirijileri

  Gysga düşündiriş: Nebit sorujylar lipofil mikro süýümden dokalýar.Bu material suwdan goraýjy we lipofilite eýe bolup, suwuň üstündäki ýag dökülmesini aýyrmaga gowy täsir edýär.Ajaýyp süýüm bilen birleşip, köp sanly deşik emele getirýär we himiki serişdeleri öz içine almaýan ýokary hilli nebit hapalaýyş önümine öwrülýär, ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolmaz we nebitiň hapalanmagyny, organiki erginleri, uglewodorodlary, ösümlik ýaglaryny we beýleki zatlary çalt siňdirip biler. suwuklyklar.Nebit ab ...
 • Silikon arassalaýjy rolik

  Silikon arassalaýjy rolik

  Silikon rolik, silikonyň we esasy çig malyň reaksiýasyndan ýasalan öz-özüne ýelmeýän tozany aýyrmak önümidir.Surfaceer aýna ýaly tekiz, göwrümi ýeňil we bölejikleriň ululygy 2um-dan az.

 • Barmak pişikleri

  Barmak pişikleri

  Anti-statik barmak örtügi anti-statik kauçukdan we lateksden ýasalýar.Statik elektrik togunyň öňüni alyp bilýän silikon ýagy we ammiak birleşmeleri ýok.Cleanörite arassalaýyş bejergisi ionlaryň, galyndylaryň, tozanyň we beýleki hapalaýjy maddalaryň mukdaryny azaldar.Statiki duýgur komponentleri işlemek üçin, tozan arassalamak, arassa otag üçin amatly statiki elektrik öndürilişine berk gözegçilik ediň.

 • Arassa kagyz

  Arassa kagyz

  Arassa kagyz, bölejikleriň, ion birleşmeleriniň we statiki elektrik energiýasynyň ýüze çykmagyny azaltmak üçin döredilen ýörite bejerilen kagyz.

  Icarymgeçirijiler we ýokary tehnologiýaly elektron enjamlary öndürilýän arassa otagda ulanylýar.

 • Arassa otag poliester we köpük kellesi

  Arassa otag poliester we köpük kellesi

  Arassa otag Swab, silikon, amid ýa-da organiki hapalanmalardan azat iki gatly poliester matadan gurlupdyr.
  phalat efirleri.
  Mata tutawaç bilen termiki taýdan baglanyşdyrylýar, şeýlelik bilen hapalaýjy ýelim ýa-da örtükleriň ulanylmagyny aradan aýyrýar.

 • Senagat pagta süýümleri

  Senagat pagta süýümleri

  Arassalaýjy pagta süpürgiçleri, tozansyz pagta süýümleri, filament pagtadan ýasalan arassa pagta süýümleri, dürli pudaklarda takyk önümleri süpürmek we arassalamak üçin ulanylýar.Hapalaýjylary ýok edip, önümçilik prosesiniň aýratyn gurşawynda arassa saklap biler (mata süpürip bolmaz).Süpürenden soň az himiki galyndy.

 • Arassa otag depderçesi

  Arassa otag depderçesi

  Arassa otag depderçesi Pes ionly hapalanma we pes bölejik we süýüm öndürýän ýörite tozansyz kagyzdan ýasaldy. Bu gaýtadan işlenip bilinýän we ekologiýa taýdan arassa depder. Notebookyň hatary ýörite syýa bilen çap edilýär. Şeýle hem ýazuwda köp sanly gabat gelýär. ýuwmazdan. Inçe tozan, syýa siňdiriş kuwwatyny ep-esli azaldyň.Baglaýjy arassalaýjy depderiň deşiklerinden emele gelen tozany iň pes derejä çenli azaldyp biler.

 • Yapyşan matalar

  Yapyşan matalar

  Yapyşan pol ýelimi diýlip hem atlandyrylýan ýelmeşen mat, iň täze tehnologiýany we ýelmeýän düşegiň her gatlagynyň tutuş ýüzüni birmeňzeş ýelmemäge mümkinçilik berýän ekologiýa taýdan arassa basyşa duýgur suw ýelimi bilen ulandy.Ueelim ýok, ys ýok, zäherlenme ýok.

 • DCR pad

  DCR pad

  DCR pad, tozany aýyrýan pad, silikon arassalaýjy rolik bilen bilelikde ulanylýar. Arassalaýjy rolikleriň gaýtalanmagyny üpjün etmek üçin silikon arassalaýjy rulonlardan tozany aýryp biler. Tagtanyň üstüni arassalamak işinde giňden ulanylýar. ýokary arassalyk bilen.

12Indiki>>> Sahypa 1/2