Trikota гади däne 110g - 160g

 • Perokary öndürijilikli lint ýelmeýän rolik - Arassa otag depderçesi - Bei Te

  Perokary öndürijilikli lint ýelmeýän rolik - Arassa otag depderçesi - Bei Te

  Arassa otag depderçesi Pes ionly hapalanma we pes bölejik we süýüm öndürýän ýörite tozansyz kagyzdan ýasaldy. Bu gaýtadan işlenip bilinýän we ekologiýa taýdan arassa depder. Notebookyň hatary ýörite syýa bilen çap edilýär. Şeýle hem ýazuwda köp sanly gabat gelýär. ýuwmazdan. Inçe tozan, syýa siňdiriş kuwwatyny ep-esli azaldyň.Baglaýjy arassalaýjy depderiň deşiklerinden emele gelen tozany iň pes derejä çenli azaldyp biler.Featur ...
 • Stapyk pol üçin Europeewropa stili - Senagat pagta süýümleri - Bei Te

  Stapyk pol üçin Europeewropa stili - Senagat pagta süýümleri - Bei Te

  Arassalaýjy pagta süpürgiçleri, tozansyz pagta süýümleri, filament pagtadan ýasalan arassa pagta süýümleri, dürli pudaklarda takyk önümleri süpürmek we arassalamak üçin ulanylýar.Hapalaýjylary ýok edip, önümçilik prosesiniň aýratyn gurşawynda arassa saklap biler (mata süpürip bolmaz).Süpürenden soň az himiki galyndy.Ol ýangyjy, işlemek aňsat we ekologiýa taýdan arassa.Arassalaýjy enjamlaryň köpüsi, operatory we gurallary ýerleşdirip bilýän geçiriji derejedir.Pr ...
 • Iň ýokary hilli arassa süpürgiçler - Bir gezek ulanylýan ýalta eşik - Bei Te

  Iň ýokary hilli arassa süpürgiçler - Bir gezek ulanylýan ýalta eşik - Bei Te

  Önüm aýratynlyklary Dokalan däl matalar, lint ýykylman birnäçe gatlakda basylýar.Çorbanyň, ýagyň tegmilleri, suw tegmilleri we hapalar üçin suwuň gowy siňdirilmegi, gaty amatly we aňsat arassalanmak üçin bir süpürgiç bilen arassalanyp bolýar.Oilag siňdirilişi bar, ýöne ýagy gulplamaýar we ýag siňdirilenden soň, ýalta eşigi suwa batyryň, ýag tebigy ýagdaýda halydan bölünýär .Aşhanany arassalamak üçin çygly we gury goşa ulanylýar we elleriňizi arassa saklaň.Önüm di ...
 • Ak ýelmeşýän matany satýan zawod - Senagat pagta süýümleri - Bei Te

  Ak ýelmeşýän matany satýan zawod - Senagat pagta süýümleri - Bei Te

  Arassalaýjy pagta süpürgiçleri, tozansyz pagta süýümleri, filament pagtadan ýasalan arassa pagta süýümleri, dürli pudaklarda takyk önümleri süpürmek we arassalamak üçin ulanylýar.Hapalaýjylary ýok edip, önümçilik prosesiniň aýratyn gurşawynda arassa saklap biler (mata süpürip bolmaz).Süpürenden soň az himiki galyndy.Ol ýangyjy, işlemek aňsat we ekologiýa taýdan arassa.Arassalaýjy enjamlaryň köpüsi, operatory we gurallary ýerleşdirip bilýän geçiriji derejedir.Pr ...
 • Agaç süpürgiç üçin zawodyň bahasy - 0609 arassalaýjy arassalaýjy - Bei Te

  Agaç süpürgiç üçin zawodyň bahasy - 0609 arassalaýjy arassalaýjy - Bei Te

  Ölçegi: 4 * 4 ”/ 6 * 6” / 9 * 9 ”(özleşdirmek) 100 ~ 1000-nji synpyň arassa otaglary üçin amatly. “Kagyz polotensasy” WIP-0609 dokalan däl stiller (sellýuloza / poliester) arassa otagda ulanmak üçin işlenip düzülendir we tebigy süýümiň siňdirilişini sintetiki WIP-0609 arassalygy we güýji bilen birleşdirmek, möhüm programmalar üçin saýlama süpürgiç hökmünde döredildi.Forörite işlenip düzülen ...
 • 45% poliester süpürgiç üçin super satyn alyş - Lenta arassalaýjy - Bei Te

  45% poliester süpürgiç üçin super satyn alyş - Lenta arassalaýjy - Bei Te

  Dokalan lenta rulon arassalaýjy 1. Sellýuloza / poliesteriň goşa gurluşyna öwrüljek sellýuloza we poliesteriň çig malyny ulanmak bilen, bu önümde özboluşly hapalanma tehnologiýasy alyndy.2. Kagyz rulony ulanmakda ýumşak, güýçli we tozansyz, şeýle hem güýçli siňdiriş ukyby sebäpli hapa, ýaglary, erginleri we beýleki suwuklyklary aňsatlyk bilen siňdirip biler, bu bolsa başga bir tarapdan netijeliligimizi ýokarlandyrýar.Bu lenta süpürgiç awto üçin ulanylýar ...
 • Gowy hilli tikilen kagyz sumkasy - Linsiz zaýalanýan ECO kagyzy - Bei Te

  Gowy hilli tikilen kagyz sumkasy - Linsiz zaýalanýan ECO kagyzy - Bei Te

  Specialörite linsiz kagyz, işleýän kagyzy güýçlendirmek maksadyna ýetmek üçin belli bir usul bilen kagyz bilen birleşmek üçin güýçlendiriji materiallary ulanýar.Örän ýokary ýyrtyk garşylygy, dartyş güýji we ýokary siňdirişi bar.Ultra pes lint.Material: asyl agaç pulpasy + pagta ýüpi Gatlaryň sany: 3-4 gat Kagyz görnüşi: Sintetiki kagyz Biziň ýörite lintsiz kagyz 100% plastmassa, daşky gurşawyň ajaýyp ýerine ýetirijiligi, gaýtadan işlenip bilinýän, dem alýan we gowy güýji, çeýeligi ,. ..
 • Lint mugt kagyz üçin OEM zawody - Bir gezek ulanylýan ýalta eşik - Bei Te

  Lint mugt kagyz üçin OEM zawody - Bir gezek ulanylýan ýalta eşik - Bei Te

  Önüm aýratynlyklary Dokalan däl matalar, lint ýykylman birnäçe gatlakda basylýar.Çorbanyň, ýagyň tegmilleri, suw tegmilleri we hapalar üçin suwuň gowy siňdirilmegi, gaty amatly we aňsat arassalanmak üçin bir süpürgiç bilen arassalanyp bolýar.Oilag siňdirilişi bar, ýöne ýagy gulplamaýar we ýag siňdirilenden soň, ýalta eşigi suwa batyryň, ýag tebigy ýagdaýda halydan bölünýär .Aşhanany arassalamak üçin çygly we gury goşa ulanylýar we elleriňizi arassa saklaň.Önüm di ...
 • OEM üpjünçiligi Hytaý silikon çörek kagyzy - Wafli kagyz lintsiz wafli kagyzy - Bei Te

  OEM üpjünçiligi Hytaý silikon çörek kagyzy - Wafli kagyz lintsiz wafli kagyzy - Bei Te

  Wafli kagyzyna anti-statiki ýygnamak kagyzy, kremniý wafli kagyzy, ýarymgeçiriji wafli gutusynda bufer pad, gün wafli bufer pad, ýarymgeçiriji wafli gutyndaky pad, PCB buferi, geçiriji spacer, anti-statik wafli spacer, geçiriji wafer spacer, tegelek diýilýär wafli spacer we wafli kwadrat, şeýle hem ýerüsti bejeriş prosesine görä anti-statik nagyşly wafli pad diýilýär.Bu önüm gyzgyn basyş, nagyş we di ... arkaly hemişelik geçiriji ýa-da antistatiki film materiallaryndan ýasalýar ...
 • Heselimleýji mat üçin köpçülikleýin seçim - Garga aýaklarynyň nagşy eredilen süpürgiçler - Bei Te
 • Gyzgyn satuw Zawodyň ekrany printer süpürgiç kagyz kagyzy - Agaçdan ýasalan poliester SMT galam süpürgiji rulony - Bei Te

  Gyzgyn satuw Zawodyň ekrany printer süpürgiç kagyz kagyzy - Agaçdan ýasalan poliester SMT galam süpürgiji rulony - Bei Te

  Aýratynlyklary: Arassa otagda öndürilýändigi sebäpli, süpürgiç kagyzyna hapalaryň goşulmagynyň öňüni alýar we çap etmekde polat toruň süpürilmegine girizilen hapalar sebäpli çap kemçilikleriniň ýüze çykmagy azalýar.Material ýumşak, hiç hili dyrmaşma ýa-da obýektiň ýüzüne zeper ýetirmeýär.Highokary täsirli suw we ýag siňdirişi, ýumşak, tozansyz we antistatiki aýratynlyklary bilen gaty we çydamly.Önümiň görkezilmegi Programmanyň gerimi ...
 • Hytaýyň hünärmen plastmassa kagyz sumkasy - Öý enjamlaryny gaplaýan halta - Bei Te

  Hytaýyň hünärmen plastmassa kagyz sumkasy - Öý enjamlaryny gaplaýan halta - Bei Te

  Tozsyz ýörite kagyzymyz, işleýän kagyzy güýçlendirmek maksadyna ýetmek üçin belli bir usul bilen kagyz bilen birleşmek üçin güýçlendiriji materiallary ulanýar.Örän ýokary ýyrtyk garşylygy, dartyş güýji we ýokary siňdirişi bar.Ultra pes lint.Bakteriýalaryň ýaýramagyny azaldyp biler.Ekologiýa taýdan arassa.Plastiki haltalaryň ýerine öý goşlaryny we enjamlaryny gaplamak üçin gaplaýyş sumkasy ýa-da tozan örtügi hökmünde ulanylyp bilner.Material: asyl bambuk pulpasy + pagta ýüpi poluň sany ...