linsiz kagyz

 • PP materialy SMT galam süpürgiç

  PP materialy SMT galam süpürgiç

  PP polatdan süpürýän kagyz polipropilenden çig mal hökmünde ýasalýar, polipropilen eredilen tehnologiýadan soň polipropilen egrilen dokalmadyk dokalýan polotropilen bilen birleşdirilýär, bu elektron pudagynda zynjyr tagtalarynyň SMT çap edilmegi üçin ýörite ulanylýan ýokary derejeli süpüriji mata.Çaphananyň polat toruna we zynjyr tagtalaryna berkidilen artykmaç lehim pastasyny we gyzyl ýelimleri netijeli aýyryp biler we zynjyr tagtalaryny tegmilsiz saklap biler, şeýlelik bilen ret etmegiň derejesini peseldip, önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini netijeli ýokarlandyryp biler.

 • Bir gezek ulanylýan ýalta eşik

  Bir gezek ulanylýan ýalta eşik

  Bir gezek ulanylýan ýalta eşik, dokalan mata tehnologiýasyny kabul edýän we floresan aklaýjy serişdäni we zyýanly maddalary goşmaýan köpugurly arassalaýjy mata.Theer ýüzündäki adaty mata meňzeýär we suwdan geçenden soň arassalaýjy gap-gaç hökmünde ulanylyp bilner.Arassa, arassa we ulanmak üçin amatly.Bir gezek ulanylýan ýalta eşik, mebelleri arassalamak, aşhanany arassalamak, stollary we oturgyçlary süpürmek we ş.m. durmuşdaky ähli tegmilleri arassalamak üçin ulanylyp bilner. Bu amaly gap-gaç.

   

 • Sygyr süpürgiçleri

  Sygyr süpürgiçleri

  Sygyr süýdüni süpürmek, tygşytly, arassa, hil taýdan durnukly we güýçli siňdiriş aýratynlyklaryna eýe, obýektleriň üstüne zeper ýetmeýän we lint ýok uzyn süýümli agaç süýüminden ýasalýar.Adaty süpürgiç mata bilen deňeşdirilende, süýt sygyrlary üçin süpürýän kagyz bir gezek ulanylýar, bu bakteriýalaryň täzelenmeginiň öňüni alýar we arassa we arassa.

 • Jumbo roll perforasiýa eredilen süpürgiçler

  Jumbo roll perforasiýa eredilen süpürgiçler

  “Meltblown Polipropilen” ýokary tehnologiýaly materialdan ýasalan bu ýag tegmillerini, suwy we dürli erginleri süpürmek üçin ulanylyp bilner.Süpürenden soň lint goýmaň;Arassa suwda ýuwup, gaýtadan ulanyp bolýar.Material berk we çygly güýje eýe;Solvent bilen ulanyp bolýar;

 • 0609 ýaşyl halta Arassa otag süpürgiç

  0609 ýaşyl halta Arassa otag süpürgiç

  0609 linsiz kagyz 55% sellýuloza (agaç pulpa) we 45% poliester süýümi (dokalan däl) garyndydyr.Bu kompozisiýa ýokary suwuklygyň siňdirilmeginiň we pes lint zyňylmagynyň täsirini getirýär.Takyk komponentleri we gurallary süpürmek we tozansyz otaglarda suwuklygyň dökülmegine gözegçilik etmek üçin amatly iki taraplaýyn ýokary dartyş güýji bar.

 • 0609 gök halta Arassalaýjy süpürgiç

  0609 gök halta Arassalaýjy süpürgiç

  0609 linsiz kagyz 55% sellýuloza (agaç pulpa) we 45% poliester süýümi (dokalan däl) garyndydyr.Bu kompozisiýa ýokary suwuklygyň siňdirilmeginiň we pes lint zyňylmagynyň täsirini getirýär.Takyk komponentleri we gurallary süpürmek we tozansyz otaglarda suwuklygyň dökülmegine gözegçilik etmek üçin amatly iki taraplaýyn ýokary dartyş güýji bar.

 • ak nokatlar dokalan däl süpürgiçler

  ak nokatlar dokalan däl süpürgiçler

  Eredilen dokalmadyk dokalmalar ýörite ISO 4 we has ýokary arassa otaglar üçin niýetlenendir we arassa otaglar, lukmançylyk enjamlary öndürmek ýa-da biotehnologiýa ýaly berk şertler üçin amatlydyr.Üýtgeşik ýerüsti gurluşy has gowy siňdirilişine eýe we dermanhana, ýokary tehnologiýa, biotehnologiýa we lukmançylyk enjamlary ýaly möhüm meseleleri talap edýän pudaklar üçin örän amatlydyr.

 • Garga aýaklarynyň nagşy eredilen süpürgiçler

  Garga aýaklarynyň nagşy eredilen süpürgiçler

  “Meltblown Polipropilen” ýokary tehnologiýaly materialdan ýasalan bu ýag tegmillerini, suwy we dürli erginleri süpürmek üçin ulanylyp bilner.Süpürenden soň lint goýmaň;Arassa suwda ýuwup, gaýtadan ulanyp bolýar.Material berk we çygly güýje eýe;Solvent bilen ulanyp bolýar;

 • Erik gülleri ereýär

  Erik gülleri ereýär

  “Meltblown Polipropilen” ýokary tehnologiýaly materialdan ýasalan bu ýag tegmillerini, suwy we dürli erginleri süpürmek üçin ulanylyp bilner.Süpürenden soň lint goýmaň;Arassa suwda ýuwup, gaýtadan ulanyp bolýar.Material berk we çygly güýje eýe;Solvent bilen ulanyp bolýar;

 • Gabyk nagşy ereýän süpürgiçler

  Gabyk nagşy ereýän süpürgiçler

  “Meltblown Polipropilen” ýokary tehnologiýaly materialdan ýasalan bu ýag tegmillerini, suwy we dürli erginleri süpürmek üçin ulanylyp bilner.Süpürenden soň lint goýmaň;Arassa suwda ýuwup, gaýtadan ulanyp bolýar.Material berk we çygly güýje eýe;Solvent bilen ulanyp bolýar;

 • Lint mugt M 3 süpürgiç

  Lint mugt M 3 süpürgiç

  Önümiň ýüzünde deşik ýaly gurluş bar, ol esasan takyk zatlaryň ýüzüni süpürmek üçin ulanylýar;pes tozan, gowy süpürmek täsiri, ýokary suw saklaýyş ukyby, ýumşak we arassa.Kislota we aşgar garşylygy ýaly himiki serişdeler.Pes tozan we anti-statik, emele gelen statiki elektrik mukdaryny netijeli dolandyryp biler.Birnäçe gezek ulanyp bolýar.elektronika pudagynda giňden ulanylýar.Şeýle hem gündelik arassalamak üçin uniwersal süpürgiç hökmünde ulanylyp bilner.

 • Senagat ak kagyz rulonlary

  Senagat ak kagyz rulonlary

  Ak senagat arassalaýjy

  Dürli güýçli süpürmek üçin amatly agaç süýüminden we süýümden ýasalýar;süpürilenden soň ýüň tozany galmady;güýçli zyýansyzlandyrmak ukybyna we geýmäge garşylygy bar;gowy duýgusy bar, ýuwup we gaýtadan ulanyp bolýar we tygşytly we elýeterli.

12Indiki>>> Sahypa 1/2