Tozasyz matanyň dürli kesiş usullarynyň aýratynlyklary

1. Gyrasy möhürleme ýok (sowuk kesmek): esasan elektrik gaýçy bilen kesilýär.Bu kesiş usuly gyrada lint öndürmek aňsat, ony kesenden soň arassalap bolmaz.Süpürmek prosesindetozansyz mata, arassalygy bolmadyk gyrada köp sanly mata çipleri dörediler.Umuman, ulanmak maslahat berilmeýär.
Poliester arassalaýjy arassalaýjy

2. Lazer kesmek: lazeriň dessine ýokary temperaturaly eremegi bilen gyrasy möhürlemek gowy we saç çipi ýok.Kesilenden soň, arassa sepmek we arassalamak amala aşyrylyp bilnertozansyz matahas ýokary tozansyz standartlara ýetip biler adetmezçiligi, gyrasy döwülenligi üçin birneme kyn bolar.Süpürmek wagtynda ballara üns bermekde köplenç problema ýok.Häzirki wagtda bazaryň 75% -i bu hili gyrasy möhürlemek usulyny ulanýar.
Poliester arassalaýjy arassalaýjy

3. Ultrasoniki gyrasy daňmak: ultrases yrgyldy birligi (wibrator) tarapyndan döredilen titremäniň üsti bilen (elektrik energiýasyny mehaniki energiýa öwürmek), ýylylyk şah (kebşirleme kellesi) arkaly geçirilýär, soňra mata kesiji tarapyndan ezilýär.Bu gyrasy daňmak häzirki kesiş usullaryndan biridirtozansyz mata.Gyrasy daňmak effekti gowy we gyrasy gaty kyn bolmaz.Şeýle-de bolsa, bu kesiş usuly gaty gymmat, şonuň üçin ony diňe az sanly güýçli kärhanalar saýlar.Bazardaky paý 15% töweregi.
Poliester arassalaýjy arassalaýjy


Iş wagty: 05-2022-nji sentýabr