Meltblown ýagy siňdiriji rulon

Gysga düşündiriş:

ErdiSenagat süpürgiçleri Polipropilen perforasiýa rulonlary

Qualityokary hilli polipropilenden ýasalan bueredildisüpürgiçler çydamly we pes örtükli.Erdiesasan dürli ýerleriň ýüzleri üçin niýetlenendirarassalamak üçinýa-dapeselmegiýagyň we ýagyň ajaýyp siňdiriş güýji sebäpli, öz agramynyň takmynan 8 essesi.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

ErdiSenagat süpürgiçleri Polipropilen perforasiýa rulonlary

Qualityokary hilli polipropilenden ýasalan bu eredilen süpürgiçler çydamly we pes örtükli.Eredilen howa, esasan, ýagyň we ýagyň ajaýyp siňdiriş güýji sebäpli, öz agramynyň takmynan 8 essesi sebäpli arassalanmak ýa-da peselmek üçin dürli ýerler üçin niýetlenendir.

Harydyň ady Oilagyň siňdirilişi 100% Polipropilen eredilen dokalan mata
Ölçegi 325mmx420mm
Material Eredilen, dokalan däl
Kompozisiýa Polipropilen 100% PP
Reňk Ak, gök, özleşdirilen
Gaplamak 500 süpürgiç / rulon ýa-da özleşdirilen
Nusga Bulruş, garga aýaklary, erik we abraziw
Ini 10-160 sm
Agram 50-90g

Düşündiriş:

Spunlace tehnologiýasy bu arassalaýjylara agyr iş üçin goşmaça güýç we köp mukdarda berýär;ýokary hilli gurluşyk galyndylary azaldýar

Aseag, ýag we agyr topraga garşy bolup biler.

Suw ýa-da erginler bilen ulanyp boljak we hatda gaýtadan ulanmak üçin ýuwup bolýan uly, çalt siňdiriji materialdan ýasalýar.

Abokary siňdiriji süpürgiç ýagy, ýagy we has agyr topragy arassalamak üçin amatlydyr

Uly güýç we ýyrtyk garşylyk;çygly bolanda-da ýykylmaýar ýa-da çygly bolanda-da döwülmeýär

Galyndysyz arassalamak üçin baglaýjy ýa-da ýelim ýok;erginleri erginler bilen taýýarlamak ýa-da metal gyrkymlary we gödek ýüzleri arassalamak üçin amatly

Uzak dowamly, gaýtadan ulanyp boljak, pes süpürgiç süpürgiçlere tygşytly alternatiwadyr;görnüşi, ululygy we mukdaryndaky yzygiderlilik ýerine ýetiriş rahatlygyny hödürleýär

Önümçilik we önümçilik gurşawy üçin ajaýyp

 

Aýratynlyklary:

Eredilen spirt arassalaýjy polipropilenden ýasalýar. Highokarky we ýumşak gurluş.

Arassalamak we peseltmek üçin amatly

Ultra pes derejeli

Baglaýjy, surfaktant ýa-da beýleki himiki goşundylar ýok. Soliwent we himiki çydamly

Absorbent - ýagy we ýagy siňdirýär. Agyr gazda, ýagda we çalgy ýaglarynda aýratyn.

Güýçli we çydamly

Customörite ölçeg üçin rulonlarda ýa-da listlerde bar.Ulanmak aňsat

 

Arza

Surfaceerüsti taýýarlyk işleri, ýag, ýag, wilka, boýag we erginler bilen baglanyşykly programmalary süpürmek üçin ajaýyp
Senagat we awtoulag ussahanalary, täjirçilik aşhanalary, panel urýanlar, suratkeşler we printerler ýaly pudaklaryň arasynda meşhur.

1. Çap etmek

2.Awtomotiw

3. Agaç işlemek

4. Dwigateli ýygnamak / abatlamak

5. LCD panel gurnama

6. Enjamlary ýygnamak

7.Flet we binany abatlamak

1 3 4 7 8


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň