Jumbo rulony süpüriň

 • Sygyr süpürgiçleri

  Sygyr süpürgiçleri

  Sygyr süýdüni süpürmek, tygşytly, arassa, hil taýdan durnukly we güýçli siňdiriş aýratynlyklaryna eýe, obýektleriň üstüne zeper ýetmeýän we lint ýok uzyn süýümli agaç süýüminden ýasalýar.Adaty süpürgiç mata bilen deňeşdirilende, süýt sygyrlary üçin süpürýän kagyz bir gezek ulanylýar, bu bakteriýalaryň täzelenmeginiň öňüni alýar we arassa we arassa.

 • Jumbo roll perforasiýa eredilen süpürgiçler

  Jumbo roll perforasiýa eredilen süpürgiçler

  “Meltblown Polipropilen” ýokary tehnologiýaly materialdan ýasalan bu ýag tegmillerini, suwy we dürli erginleri süpürmek üçin ulanylyp bilner.Süpürenden soň lint goýmaň;Arassa suwda ýuwup, gaýtadan ulanyp bolýar.Material berk we çygly güýje eýe;Solvent bilen ulanyp bolýar;

 • ak nokatlar dokalan däl süpürgiçler

  ak nokatlar dokalan däl süpürgiçler

  Eredilen dokalmadyk dokalmalar ýörite ISO 4 we has ýokary arassa otaglar üçin niýetlenendir we arassa otaglar, lukmançylyk enjamlary öndürmek ýa-da biotehnologiýa ýaly berk şertler üçin amatlydyr.Üýtgeşik ýerüsti gurluşy has gowy siňdirilişine eýe we dermanhana, ýokary tehnologiýa, biotehnologiýa we lukmançylyk enjamlary ýaly möhüm meseleleri talap edýän pudaklar üçin örän amatlydyr.

 • Garga aýaklarynyň nagşy eredilen süpürgiçler

  Garga aýaklarynyň nagşy eredilen süpürgiçler

  “Meltblown Polipropilen” ýokary tehnologiýaly materialdan ýasalan bu ýag tegmillerini, suwy we dürli erginleri süpürmek üçin ulanylyp bilner.Süpürenden soň lint goýmaň;Arassa suwda ýuwup, gaýtadan ulanyp bolýar.Material berk we çygly güýje eýe;Solvent bilen ulanyp bolýar;

 • Erik gülleri ereýär

  Erik gülleri ereýär

  “Meltblown Polipropilen” ýokary tehnologiýaly materialdan ýasalan bu ýag tegmillerini, suwy we dürli erginleri süpürmek üçin ulanylyp bilner.Süpürenden soň lint goýmaň;Arassa suwda ýuwup, gaýtadan ulanyp bolýar.Material berk we çygly güýje eýe;Solvent bilen ulanyp bolýar;

 • Senagat ak kagyz rulonlary

  Senagat ak kagyz rulonlary

  Ak senagat arassalaýjy

  Dürli güýçli süpürmek üçin amatly agaç süýüminden we süýümden ýasalýar;süpürilenden soň ýüň tozany galmady;güýçli zyýansyzlandyrmak ukybyna we geýmäge garşylygy bar;gowy duýgusy bar, ýuwup we gaýtadan ulanyp bolýar we tygşytly we elýeterli.

 • Senagat gök kagyz rulonlary

  Senagat gök kagyz rulonlary

  Senagat gök kagyz rulonlary

  Süpürýän kagyz, dokalan däl materialdan, tygşytly, arassaçylyk we hil taýdan durnukly.Öwrenişde ýer tutmaýar, güýçli siňdirişe eýe, obýektiň ýüzüne zeper ýetirmeýär, lint dökmeýär, statiki elektrik öndürmeýär we erginler we beýleki suwuklyklar bilen ulanylyp bilner.

 • Meltblown ýagy siňdiriji rulon

  Meltblown ýagy siňdiriji rulon

  ErdiSenagat süpürgiçleri Polipropilen perforasiýa rulonlary

  Qualityokary hilli polipropilenden ýasalan bueredildisüpürgiçler çydamly we pes örtükli.Erdiesasan dürli ýerleriň ýüzleri üçin niýetlenendirarassalamak üçinýa-dapeselmegiýagyň we ýagyň ajaýyp siňdiriş güýji sebäpli, öz agramynyň takmynan 8 essesi.

 • Agyr önümçilik arassalaýyş eşigi

  Agyr önümçilik arassalaýyş eşigi

  Agyr önümçilik arassalaýyş eşigi

  Esasanam siňdiriş esasy bolan ýerlerde orta süpürmek meseleleri üçin döredildi.

  Kir ýuwulan matalardan 3-5 esse çalt ýag we suw siňdirýär.Çygly bolsa-da, güýçli bolup, görnüşini saklaýar. Siňdiriş ýoluny dowam etdirip, maksadymyz arassa, ygtybarly yzygiderli we gaýtadan ulanylýan mata bermek arkaly galyndylary azaltmak bilen öndürijiligi we netijeliligi ýokarlandyrmakda goldaw bermekdir.Senagat önümçiliginde ulanmak üçin ajaýyp.